Preàmbul

L’Associació Escola de Música Districte Marítim Grau de Gandia, coneixent la importància de la música en les seues múltiples vessants, i les especials circumstàncies que concorren en la realitat de l’ensenyament musical a la Safor, on el primer contacte dels xiquets amb la música es manifesta a una edat molt primerenca, s’ha plantejat la possibilitat de facilitar els estudis a aquells xiquets i xiquetes que no han tingut l’oportunitat d’iniciar-se en la pràctica musical i als joves que havent-se iniciat en estudis no reglats en les diferents escoles de música de la comarca, desitgen incorporar-se a l’ensenyament reglat.

D’altra banda, és sabut que els estudis de música contribueixen a desenvolupar als alumnes capacitats generals i valors cívics, valorant la música com a mitjà d’expressió cultural dels pobles i les seues persones; que les associacions/Bandes Musicals amb els assajos i interpretacions en públic, s’ocupen de difondre la música en grup, potenciant el desenvolupament de les capacitats individuals dels alumnes que estudien aquestes ensenyances i totes les connotacions addicionals que aquestes actuacions signifiquen per a ells.

És per tot això, que l’Escola de Música D.M del Grau de Gandia com a Centre Privat autoritzat, en compliment dels fins esmentats, realitza la present convocatòria de beques per als seus alumnes que amb un aprofitament escolar reconegut, estiguen cursant enseyaments elementals de música o cursant estudis que potencien i desenvolupen la seva educació musical.

Conseqüentment, s’han creat unes ajudes que s’especifiquen seguidament:

 

Programa d’ajudes per iniciar-se en l’estudi de les arts musicals a l’Escola de Música Districte Marítim del Grau de Gandia

1. DESCRIPCIÓ

2. DOTACIÓ ECONÒMICA DE LA CONVOCATÒRIA

3. IMPORT INDIVIDUAL DE L’AJUDA I EL SEU ABONAMENT

4. DOCUMENTACIÓ

5. CLÀUSULES TRANSITÒRIES

6. CLÀUSULES FINAL

 

1. DESCRIPCIÓ

L’Escola de Música D.M. Grau de Gandia, estableix per als seus alumnes que vulguin iniciar-se en l’educació musical en el grau elemental, unes beques/ajudes que s’adjudicaran en funció de la seva situació familiar i de les avaluacions obtingudes al final de cada curs.

Amb caràcter excepcional es podrien estendre a algun alumne d’ensenyament
professional o músic de la Banda de Música del Grau de Gandia, si les circumstàncies extraordinàries dels quals així ho requerissin.

Per destacar i estimular els alumnes que realitzen amb major brillantor els seus estudis professionals, es podran crear premis de fi de curs, que canalitzats per l’Escola, i patrocinats per entitats públiques o privades, s’anunciarien en el seu moment.

.

2. DOTACIÓ ECONÒMICA DE LA CONVOCATÒRIA.

A l’inici de cada curs, la Junta Directiva de l’Associació Escola de Música D.M. Grau de Gandia, establirà l’import global màxim de les ajudes que aglutinarà tots els conceptes descrits a l’apartat anterior i es repartirà proporcionalment segons els coeficients obtinguts en valorar les sol·licituds i la nota mitjana de final de curs.

El muntant d’aquesta quantitat estarà en funció de les subvencions dineràries que es
reben de l’Ajuntament de Gandia per a l’exercici corresponent.

.

3. IMPORT INDIVIDUAL DE L’AJUDA I EL SEU ABONAMENT

-Primer: L’ajuda sol·licitada es basarà en els següents paràmetres:

   a) Situació de la unitat familiar d’acord amb el declarat en l’imprès de sol·licitud.

Es tindrà en compte:
– Ingressos econòmics de la unitat familiar. (màxim 15 punts)
– Proximitat al centre. (màxim 2 punts)
– Germans estudiant en el centre. (màxim 2 punts)
– Família nombrosa. (màxim 2 punts)
– Antiguitat com a estudiant del Centre. (màxim 2 punts)
– Pertanyent o actuant en Banda de Música. (màxim 1 punt)
– Pertanyent o actuant a la Banda de Música del Grau de Gandia. (màxim 4 punts)

El coeficient màxim de valoració en aquest apartat serà de 27 punts.

   b) Qualificacions obtingudes en l’avaluació final, de les assignatures i cursos que s’especifiquen seguidament i en les quals s’ha d’assolir una nota mínima de suficient:

El coeficient assignat segons nota mitja obtinguda és el següent:

  • Suficient:  1
  • Bé:  3
  • Notable:  7
  • Excel·lent:  12

Segon.- L’import global que constitueix l’ajuda, suposarà per a cada alumne com a màxim el 50% del total abonat per matrícula i classes durant el curs.

Tercer.- Les quantitats d’ajuda obtingudes segons aquests criteris, un cop calculades, seran satisfetes a l’alumne mitjançant dues transferències bancàries al mateix compte on s’hagin domiciliat els rebuts bimensuals i sempre que es realitzen els estudis per als quals ha sol·licitat la beca.

El primer ingrés correspondrà a la valoració de la sol·licitud pel que fa a la situació de la unitat familiar.

          El segon ingrés es farà en funció de la nota mitjana de final de curs.

Quart.- Es podran crear premis final de curs, als alumnes amb expedient, actitud i aprofitament excel·lent.

Aquests premis es reconeixeran a final de curs mitjançant el lliurament d’un pergamí acreditatiu i podran ser patrocinats per entitats públiques o privades que vulguin adherir-se a l’acte d’enaltiment dels estudis de música.

Cinquè.- Els alumnes que hagin assolit una nota mitjana final d’excel·lent en el curs corresponent, tindran la matrícula del curs següent gratuïta.

Sisè.- Per ser beneficiari de les ajudes i que aquestes siguin abonades en el compte d’acord amb el punt tercer, l’alumne haurà d’estar al corrent dels pagaments que estiga obligat a satisfer a l’Escola.

4. DOCUMENTACIÓ

Els sol·licitants hauran de presentar en el termini del 15 al 30 d’octubre de cada curs a la Secretaria de l’Escola, la següent documentació:

     a) Sol·licitud emplenada de l’ajuda (Annex I). Autoritzant expressament a l’òrgan gestor de l’ajuda perquè puga demanar les comprovacions sobre la sol·licitud presentada que considere oportunes, respectant la llei de protecció de dades.

     b) Fotocòpia del DNI del sol·licitant i del tutor o apoderat. La resolució s’efectuarà en el termini de 30 dies i es comunicarà als interessats.

5. CLÀUSULES TRANSITÒRIES

– Primera: L’edat màxima dels alumnes per rebre les ajudes indicades en els apartats anteriors serà de divuit anys.

– Segona: Tot aquell músic de banda que vulgui estudiar instrument i llenguatge musical de manera no reglada, podrà sol·licitar ajudes durant un any exclusivament.

– Tercera: En atenció a les relacions que es mantenen amb l’Associació Musical del Grau de Gandia, els alumnes que pertanyin a la mateixa, veuran incrementat el coeficient de puntuació corresponent. Si l’Associació Musical, considerés que algun dels alumnes/músics, no s’ha implicat o participat adequadament en les activitats programades per la banda, pot informar a aquesta escola de la no aplicació d’aquest increment al músic que correspongui, per tal de potenciar el bon funcionament de la Banda de Música. En aquests casos la Comissió de Seguiment podrà prendre en consideració aquest informe.

– Quarta: El sol·licitant que puga accedir a aquestes ajudes, que presente una discapacitat intel·lectual, independentment de les seves notes, obtindrà una ajuda que determinarà la Comissió de Seguiment.

– Cinquena: Qualsevol casuística particular dels sol·licitants no prevista en l’indicat en aquestes bases, i que fos remesa per escrit al presentar la so·licitut, les podrà analitzar i valorar la Comissió de Seguiment.

– Sisena: Totes les decisions de la Comissió de Seguiment són inapel·lables.

 

6. CLÀUSULA FINAL

Es crea una Comissió de Seguiment per a la interpretació, desenvolupament i aplicació d’aquest document, la qual estarà formada per dos membres designats per la Junta Directiva de l’Associació Escola de Música D.M. Grau de Gandia, la Directora i el Cap d’Estudis del Centre professional.

El contingut d’aquest document, s’aplicarà durant el curs 2015-16 i successius, mentre no es publiquin canvis en les seues clàusules.

Grau de Gandia, a 5 de setembre de 2015

La Directora:
Na. Sílvia Montaner Ortolà

Fitxers adjunts