Els ensenyaments professionals de música tenen una duració de sis cursos escolars.

Requisits d’accés: Prova d’accés, amb independència d’haver cursat o no les ensenyances professionals, en la que es valorarà les aptituds i preparació dels aspirants, així com l’edat idònia per a l’accés. Igualment serà possible incorporar-se a un curs de les ensenyances professionals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s’aspira..

Titulació atorgada: títul professional  (tècnic) en què constarà l’especialitat cursada.