Els ensenyaments elementals de música tenen una duració de quatre cursos escolars.

Requisits d’accés: prova d’ingrés en què es valoraran les aptituds dels aspirants, així com l’edat idònia establida per a iniciar els estudis. Igualment serà possible incorporar-se a un curs de les ensenyances elementals diferent del primer prèvia superació de la prova específica corresponent, que tindrà com referent les assignatures dels cursos anteriors a què s’aspira.

Titulació atorgada: certificat acreditatiu.