La nostra escola compta també amb l’autorització per a impartir estudis d’Ensenyança No Reglada per a la formació artística pràctica dels ciutadans de qualsevol edat.

Aquests estudis, a més, poden orientar i preparar per a l’accés als ensenyaments professionals als qui demostren una especial vocació i aptitud, així com impartir formació per a iniciar l’alumnat en el món de la música o la dansa.